Новини

Новини

 На 20.12.1859 г. е боят между българи и гърци в „Св. Богородица"

На 20.12.1859 г. е боят между българи и гърци в „Св. Богородица"

20.12.2009 г. 13:12:46

Ето и историята на конфликата, описана от проф. Николай Генчев във "Възрожденският Пловдив".

"Сблъсъкът в „Св. Богородица" става през последната сед­мица на ноември, когато Д. Мицура изтръгва от българския псалт Апостола и забранява да се чете по български. В отго­вор на това на следващия ден църквата се напълва с българи. Гърците не посмяват да се явят и настояват Паисий да се на­меси.

Ожесточението расте, на 29 ноември църквата се пре­връща в арена на побоища. Ето как два противоположни източника представят събитията от този ден. В едно обръщение на пловдивската българска община се казва: „Спротив настоящии до сега обичаи да се почетва по някои път сам-там и български, завчера 29 ноември един ученик от българското училище, защото поискал да чете Апостола по български в черковата „Св. Богородица", занесените елине, повечето чужденци, спущат са, нападат на ученика и отласкват го със за­плашителни думи; между това, други силят са да изпъждат из черквата всички българчета и нападат с безсрамни думи и псувни въз целий български народ с викове: „Гърците са ца­рували и пак щат царуват, а българите им били робе и пак щат им робуват." Едно такова смущение причиниха и назарана 30 ноември. Такива псувни, такова унижение и презрение към българския народ... не ще прости нито един, нито най-равнодушни българин.. ."100

В писмо до Патриаршията „гръц­ките ефимерии на всички пловдивски църкви" съобщават, че след като е дошло патриаршеското послание за въвеждане на български език в „Св. Богородица" и в „Св. Димитър", пет или шест българи „толкова побесняха, че изгониха от храма „Св. Богородица" всички енорияши — над 40 гръцки семей­ства, и въведоха изцяло българския език, като си послужиха със същите средства и имаха на своя страна съгласие във всичко с тях нашия митрополит г. Паисия".101

След събитията на 29 и 30 ноември пловдивският упра­вител иска на 1 декември обяснение от Паисий, като настоява митрополитът да му посочи инициатора, за да бъде съден по закона.102

Още същия ден Паисий уведомява мютесарифа за станалото, като заявява, че законите на империята „безусловно търпят всички народности, всички вероизповедания и всички езици и нашата вяра търпи всяка народност, всяка вяра и всеки език, дори повече — с еднакво благоговение употребява всички езици като оръдие, с което славим бога".. .103

Патри­аршията е силно изплашена от събитията в „Св. Богородица" и от позицията на Паисий. В началото на декември 1859 г. патриарх Кирил потвърждава в писмо до митрополита ранш­ното решение на Синода за богослужението в двете църкви, като задължава Паисия да съобщи това писмено на всички християни и да съдействува с всички средства за умиротворяване. Накрая патриархът декларира, че други претенции в тази насока няма да бъдат уважавани.104

На 1 декември в отговор на това писмо българската об­щина изпраща изложение до мютесарифа Азис паша, като го моли да не позволява „такива унижения и презрителни безчествия, които ние търпим от чужди поданици." Иска да бъдат наказани Д. Мицура и другите организатори на сбиването.105 От своя страна, Геров съобщава на посланика в Цариград княз Лобанов-Ростовски за станалото, за да го успокои, че е предупредил Паисий да вземе мерки за потушаване на раз­прата в самото начало.106

Опитите на общината и на Паисий Пловдивски да регулират конфликта в полза на българите предизвикват ново надигане сред гърците и гръкоманите в Пловдив. В началото на декември от името на енориаши на „Св. Богородица" се из­праща изложение до патриарх Кирил, в което се иска да не се отстъпва повече пред тези, които „отстраняват от църквите езика на Павла и Йоана, на Василия и Златоуста". Молбата е подписана от гръцките свещеници и 59 жители.107
Но въпреки патриаршеското послание и намесата на тур­ската власт яростта, предизвикана от сбиването в църквата „Св. Богородица", не могла да бъде укротена. Паисий търсел възможности да смекчи противоречията. Той поканил на 19 декември българските и гръцките първенци от енорията на „Св. Богородица" и „Св. Димитър" да решат как да бъде съобщено патриаршеското послание на народа. Гърците обаче не се явили. Дошли само българите. Те и Паисий решили по­сланието да се прочете на следващия ден в църквата, като службата се отслужи само на гръцки, а българските ученици изпеят само „многая лета" за султана и патриарха.


На отделно събрание гърците решават да не допуснат че­тенето на патриаршеското писмо. И действително, когато на 20 декември дякон Игнатий се качил на амвона, за да прочете писмото, гърците се втурнали да го свалят с викове „не щем български". Отново настава истинска битка със свещници, столове и тояги. Гърците били изхвърлени от храма и службата продължила на български език.108

Победата в църквата „Св. Богородица" била окончателно затвърдена, когато на 25 декември цялата коледна служба, за пръв път в Пловдив, била отслужена на български език;109 и още веднъж на 10 януари 1860 г., когато става пак нещо нечу­вано за Пловдив — Паисий и двамата му епископи отслужили служба на български език и прочели писмото на патриарха.110

Овладяването на църквата „Св. Богородица" било улес­нено от мютесарифа Азис паша, който застанал на българска страна и арестувал гръцките побойници. Но решително значе­ние в случая имала позицията на митрополита. Паисий окон­чателно и открито се определил на страната на българите. Това парализирало гръцката съпротива и развързало ръцете на българската община.


Победили в „Св. Богородица", българите решават да овла­деят и църквата „Св. Неделя". В този дух в началото на 1860 г. било изпратено прошение до Високата порта.111 Паисий под­крепил и това българско искане. На 8 януари той писал до патриарха, че за да настъпи мир в Пловдив, службата в „Св. Богородица" трябва да се води само на български език, а в „Св. Неделя" — смесено.112

Пред новата заплаха водачите на пловдивските гърци и гръкомани решават да действуват вече не в Пловдив, а в Ца­риград. Със средства, отпуснати от Гюмюшгердан, в столи­цата бил изпратен д-р Владос, снабден с писма и протести, адресирани до патриарха. В едно от тези изложения с дата 13 януари 1860 г. гърците от Пазарджик съобщават, че в енорията „Св. Димитър" няма нито един българин, а в енорията „Св. Богородица" от 46 семейства само 6 са български. Про­сителите заявяват, че са решили да върнат на българите 19 хиляди гроша, които те били внесли за храма „Св. Богоро­дица", и да не ги допущат повече в него.113

От своя страна, пловдивските гърци предлагали на Патриаршията да отпусне на българите 100 хиляди гроша, за да си построят своя църква и като получат внесените от тях такси, да напуснат завинаги „Св. Богородица" и „Св. Димитър".114


За да парира гръцките акции, общината в Пловдив ре­шава да изобличи и морално да деградира водачите на плов­дивското гръкоманство — Михаил Гюмюшгердан, Д. Мицура и Г. Мавриди. Кампанията срещу тях била подета през фев­руари 1860 г. на страниците на в. „България".115

По-сетне по искане на пловдивските български първенци софийската об­щина завела процес срещу Гюмюшгердан.116

Ст. Чомаков и Г. Чалъков писали до Н. Рилски да направи възможното, за да бъде отстранен Мицура като настоятел на манастира, защото е върл българомразец. Н. Геров изобличил хасковския гръкоман Хаджи Ставри, че се крие зад руско поданство. Наред с това Геров стъпка по стъпка внушава на Ступин, на Лобанов-Ростовски и на Азиатския департамент, че главната вина за пловдивския конфликт носят гръкоманите. В синхрон с всички тези действия вестниците “България” и “Цариградски вестник” отбиват ловките публицистични инсинуации на в. “Бизантис”.


В подкрепа на Пловдив през 1959-1860 г. се надига цялата епархия."

Източник - http://svetidimitar.com

Пророк Самуил; Св. 37 мъченици Пловдивски
20 август -  Пророк Самуил; Св. 37 мъченици Пловдивски.Именници: Самуил  ...
Свети Иван Рилски
Свети Иван Рилски
18.8.2019 г. 8:00:00
Най-великият светец на българската земя, преподобни Иван Рилски, се родил около 876 г. в Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край р. Струма. Бил съвременник на княз Борис (852-889) и ...
ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА
ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА
15.8.2019 г. 8:31:00
Именници: Мария, Мариана, Мариета, Марио, Марий, Мара, Марчо.Обредна трапеза: жито, царевица, тиганици, варена тиква, прясна пита, каша от пиле, грозде, диня.Успение на Пресвет...
Преображение Господне
На 6 август българската православна църква отбелязва Преображение Господне. Според Светото писание, на този ден Исус Христос укрепва вярата на учениците си в своя божествен произход, като се преобразя...
1-12 август – Дните МАКАВЕИ
В народния календар от първия ден на август се празнуват дванадесетте дни Макавеи.  Всеки Макавей се нарича на един месец, започвайки от септември и по това, какво ще бъде времето през този ден,...
27 юли - ПАНТЕЛЕЙ
27 юли - ПАНТЕЛЕЙ
27.7.2019 г. 9:00:00
Именници: Пантaлей, Дoбрa, Дoбрин, Дoбринa. Пантелей пътник, Воден Пантелей - народен празник, свързан с поверието, че на този ден може да се случат лоши работи, ако не се спазва оби...
СВЕТА АНА ЛЯТНА (УСПЕНИЕ НА СВЕТА АННА)
Именници: Анна, Янa, Eнko. Това е вторият ден през годината, посветен на света Анна (9 декември - Зачатие на Св. Анна). Тя се чества като покровителка на бременността , раждането и ма...
 Св. Пророк Илия (Илинден)
Свети Илия е юдейски пророк и скитник-аскет, живял по времето на израелския цар Ахав и царица Йезавел, които се кланяли на езическия бог Ваал. Той предрича на царя-езичник страхотна суша, с която Г...
 На този ден през 791г. Българската армия, командвана от хан Кардам побеждава в битката при крепостта Маркели (Карнобат)
Българската армия, командвана от хан Кардам побеждава в битката при крепостта Маркели (Карнобат). Военните действия са предприети по инициатива на византийския император. Българите посрещат византи...
Отбелязваме 177 години от рождението на Левски
Честване на 177-та годишнина от рождението на Апостола ще се проведе от 11 часа пред паметника на Васил Левски в подножието на Хълма на Освободителите