Nachrichten

Nachrichten

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

28.02.2009 07:30:00

March 13 will be the opening day fr the new contest for an antem of the city of Plovdiv. Consultants in the contest are the musicians: Teodosii passov, Mitko Shterev, Vesko Koychev, Prof. Stoykov, the poets Alexander Sekulov, Nikolay Zayakov and Bozhana Apostolova.

The winning melody will be announced on June 30, 2009.