Личности в Пловдив

Личности в Пловдив

Цанко Лавренов (1896-1978)

Цанко Лавренов (1896-1978)

1.1.2012 г. 0:00:00

Öàíêî Ëàâðåíîâ å ðîäåí íà 24.11.1896 ã. â Ïëîâäèâ. Æèâîïèñåö. Çàâúðøâà Ôðåíñêèÿ êîëåæ â ðîäíèÿ ñè ãðàä; ïîñåùàâà ÷àñòíî õóäîæåñòâåíî ó÷èëèùå âúâ Âèåíà(1920 - 1921 ã.), íî íÿìà çàâúðøåíî àêàäåìè÷íî õóäîæåñòâåíî îáðàçîâàíèå. Ñëåä çàâðúùàíåòî ñè â Ïëîâäèâ ñå âêëþ÷âà â Äðóæåñòâîòî íà þæíîáúëãàðñêèòå õóäîæíèöè - ïúðâîòî ìó ó÷àñòèå å â îáùàòà èçëîæáà ïðåç 1923 ãîäèíà, êúäåòî ñå ïðåäñòàâÿ ñ îñåì êàðòèíè („Êîøìàð, „Ìðàçîâèòèÿò âÿòúð è äð.)

Öàíêî Ëàâðåíîâ å åäèí îò îðèãèíàëíèòå áúëãàðñêè òâîðöè. Íàáèðà ñâîÿ õóäîæåñòâåí îïèò îò íàöèîíàëíèòå òðàäèöèè íà ñòàðîòî áúëãàðñêî èçêóñòâî è íàðîäíîòî òâîð÷åñòâî. Õóäîæíèê ñ áîãàòî òâîð÷åñêî âúîáðàæåíèå.  ñâîèòå êîìïîçèöèè ïîåòèçèðà âúçðîæäåíñêàòà àðõèòåêòóðà íà ñòàðèòå íàøè ãðàäîâå è ìàíàñòèðè, â êîèòî ïðåâúïëúùàâà áúëãàðñêèÿ äóõ. Ñàìîáèòíèÿò ãðàôè÷åí è äåêîðàòèâåí ñòèë íà òâîðáèòå ìó, áëèçêè äî èêîíèòå è ñòåíîïèñèòå, ñëîæíèÿò è òîïúë êîëîðèò ïðèäàâàò íåïîâòîðèìî îáàÿíèå è íàöèîíàëíî çâó÷åíå íà íåãîâîòî èçêóñòâî. Ðèñóâà ïåéçàæè, íàòþðìîðòè è êàðòèíè ñúñ ñîöèàëíà èñòîðè÷åñêà òåìàòèêà.

Çàåäíî ñ Äàíàèë Äå÷åâ è Âèòêî Áàáàêîâ óðåæäàò øåñò ñúâìåñòíè èçëîæáè (1926-1929) - îùå ïðè ïúðâàòà îò òÿõ êàðòèíàòà ìó „Èêîíîïèñåöúò å îòêóïåíà çà ãðàäñêàòà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ; òîâà å ïúðâîòî ìó îôèöèàëíî ïðèçíàâàíå (1926) è âàæåí åòàï â òâîð÷åñêîòî ìó ðàçâèòèå.

Ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè òîé ñúçäàâà ðåäèöà îò íàé-õóáàâèòå ñè òâîðáè â ïîä÷åðòàí áúëãàðñêè íàöèîíàëåí ñòèë. Îñíîâíà òåìà íà òâîð÷åñòâîòî ìó ñà ñòàðèòå ãðàäîâå è ìàíàñòèðè, êàòî èçêëþ÷èòåëíî ìÿñòî â íåãî çàåìàò ïåéçàæèòå è êîìïîçèöèèòå îò Ïëîâäèâ - „Ïëîâäèâñêè ÷îðáàäæèè (1934), „Ïëîâäèâñêèÿò çàòâîð (1934),„Çèìà â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1935), „Ïëîâäèâ (1936), „Õèñàð êàïèÿ â Ïëîâäèâ (1936), „Ïëîâäèâ - Äæóìàÿòà (1936), „Êóðøóì õàí - äâîðà (1937), „Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ (1938, ÍÕÃ), „Ïëîâäèâ -òåïåòàòà (1938), „Ïðîâèíöèÿ - Ïëîâäèâ (1939), „Êóðøóì õàí â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1943, ÍÕÃ), „Ìàëêà íîùíà ìóçèêà â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ (1967), „Ïëîâäèâñêè âúçðîæäåíñêè (1970), „Âúçðîæäåíñêèÿò Ïëîâäèâ (1970), „Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ (1975) è äð.

Òâîðè è â îáëàñòòà íà ãðàôèêàòà - èçâåñòíè ñà íåãîâèòå 12 „ïëîâäèâñêè ïîùåíñêè êàðòè ãðàâþðè („Ñòàðèÿò Ïëîâäèâ, Õèñàð êàïèÿ, „Ëàìàðòèíîâàòà êúùà, „Êóëàòà íà Ñàõàòòåïå, „Äæàìáàçòåïå, „Èìàðåò äæàìèÿ, „Íîâèÿò ìîñò íà Ìàðèöà è äð.) Îò 1933 ãîäèíà èìåòî ìó íåèçìåííî å ñâúðçàíî ñ îôîðìëåíèåòî íà åêñïîçèöèèòå â Ìåæäóíàðîäíèÿ ïàíàèð; çà öåëòà åäíà ãîäèíà ïî-êúñíî çàåäíî ñ Äàíàèë Äå÷åâ è Çëàòüî Áîÿäæèåâ ñúçäàâàò ñïåöèàëíî àòåëèå.

Ñúòðóäíè÷è íà íåçàâèñèìèÿ èíôîðìàöèîíåí âåñòíèê „Ïîáåäà (1930-1936) è ñ èëþñòðàöèè íà ñïèñàíèå „Äåòñêè æèâîò (1930-1947). Èçÿâÿâà ñå êàòî õóäîæåñòâåí êðèòèê è èçñëåäîâàòåë íà èçêóñòâîòî; àâòîð å íà ìîíîãðàôèÿòà „Çëàòüî Áîÿäæèåâ (1958) è àâòîáèîãðàôè÷íàòà êíèãà „Ïî ñòðúìíàòà ïúòåêà (1967).

Æèâåå â Ïëîâäèâ äî 1940 ãîäèíà; ñëåä òîâà ñå óñòàíîâÿâà â Ñîôèÿ. Óìèðà íà 16.12.1978 ã. â Ñîôèÿ. Äíåñ Õóäîæåñòâåíàòà Ãèìíàçèÿ â Ïëîâäèâ íîñè íåãîâîòî èìå.

Ïîâå÷å íà ñëåäíèòå àäðåñè: http://art.domino.bg/artists.php?artID=55⟨= ; http://www.segabg.com/02112002/p0080003.asp ; http://www.segabg.com/13092001/p0050001.asp ; http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/Fabrik2002-1/lavrenov.htm

(Ïðåêðàñíàòà êàðòèíà Õèëåíäàðñêè ìàíàñòèð å åäíî îò íàé-öåííèòå ñúêðîâèùà â îáùàòà êîëåêöèÿ íà Ïðåçèäåíòñòâîòî)

Руслан Райчев, диригент (05.05.1919-08.01.2006)
Син на световноизвестния през 30-те години български тенор Петър Райчев, първоначално той пиано в консерваторията "Джузепе Верди" в Милано, където е роден на 5 май 1919 г. После с...
Иван Ст. Гешов (Пловдив, 20.02.1849 - 11.03.1924)
Иван Евстратиев Гешов - стопански и политически деец, публицист; дописен (1881), по-късно действителен член (1884) на Българското книжовно дружество (днес БАН). Той е виден политик, министър, мини...
Кирил Найденов (1945 - 2004)
Кирил Найденов е роден на 23.05.1945 г. в с.Славяни.
Димитър Матевски (Чирпан, 1835 - 1882)
Димитър Недялков Матевски - близък другар на В. Левски, виден деец на българската национална революция и на борбата за обединение на отечество­то след Берлинския kонгрес от 1878 г.  Р...
Христо Стоичков (род. 1966)
Христо Стоичков е най-успешния български футболист за всички времена. Професионалната си кариера започва с ЦСКА (София), а по-късно е закупен от европейския гранд Барселона. Стоичков извоюва слават...
Стефка Костадинова (род. 25.03.1965 г.)
Стефка Костадинова е българска спортистка и състезателка по лека атлетика. Тя е родена на 25 март 1965 г. в Пловдив. Завършва спортното училище в Пловдив, а кариерата й отначал...
Константин Стоилов (1853 - 1901)
Още като студент в Германия става член на масонска ложа. \r\nНачалото на политическата и държавническата дейност на Константин Стоилов съвпада с младостта на новоосвободената му родина. През...
Гаврил Кръстевич (1817 - 1898)
Гаврил Кръстевич (Гандю Кръстев Баев) е роден през 1817 г. в Котел. Обществен и държавен деец, книжовник; почетен член (1871) на Българското книжовно дружество (днес БАН). Завършва право в Париж. З...
Иван Кесяков, Д-р (1871-1965)
Д-Р ИВАН КЕСЯКОВ - Обществен деец, лидер на демократическата партия, кмет на Пловдив (1908-1912 г., 1921-1922 г.). Роден през 1871 г. в Копривщица. Завършва медицина в Краков, Полша. Дълги г...